Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การปฏิบัติงาน
การให้บริการ
ควบคุมภายใน
คู่มือการปฏิบัติงาน
การจัดการองค์ความรู้ KM
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
สภา
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ทำเนียบหัวหน้าส่วน เทศบาลตำบลกงไกรลาศ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นายสุภาพ พวงสมบัติ
หัวหน้านำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางเนาวรัตน์ ทรงยุติธรรม
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
Responsive image
Responsive image
นางสาวสิริวรรณ แสงเมือง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
Responsive image
นางสัญธญา หลำภักดี
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนงานชำนาญการ
Responsive image
นายภูว ปานสมบัติ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
Responsive image
นายเจษฎา ทองอยู่
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
Responsive image
นางพรวิภา ตั้งถิ่นฐาน
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
Responsive image
นางสาวไพลิน แพรวตะคุ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก.
Responsive image
นางสาวจุฑามาศ ปานจู
ผช.นิติกร
Responsive image
นางศิริกร ฟักบาง
ผช.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
Responsive image
นางนงค์นุช สดชื่น
ผช.เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
Responsive image
นางสาวธัญญา เอี่ยมหน่อ
ผช.นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
Responsive image
นายนิพนธ์ ลับแล
ผช.จนท.เทศกิจ
Responsive image
นายนิพนธ์ สนเจียม
พนักงานขับรถยนต์
Responsive image
ปราณี ทาแจ้
ภารโรง
Responsive image
นายเอนก พจนะเรียน
นักการ
Responsive image
นางสาวพุทธิพร สายสุทธิชัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นางสาวเสาวคนธ์ เนียมหอม
คนงานทั่วไป
Responsive image
นางสาวธมลวรรณ ทับเงิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว

เทศบาลตำบลกงไกรลาศ

เลขที่ 151/5 หมู่ที่ 2 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลบ้านกร่าง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 64170
โทรศัพท์ : 0-5569-1158/0-5569-1199 โทรสาร : 0-5569-1158  อีเมล์ : admin@kongkrailas.go.th

Powered By kongkrailas.go.th Facebook:
https://www.facebook.com/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A8-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2-165866203604684/