Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การปฏิบัติงาน
การให้บริการ
ควบคุมภายใน
คู่มือการปฏิบัติงาน
การจัดการองค์ความรู้ KM
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การสรรหาคัดเลือกบุคลากร
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
หลักเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ
ITA
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ทำเนียบหัวหน้าส่วน เทศบาลตำบลกงไกรลาศ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน่วยตรวจสอบภายใน
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
รายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
กฎบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบภายในประจำปี
ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ
คำสั่งแบ่งงานในหน้าที่
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวงมหาดไทย
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือประชาชน
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
งานทะเบียน
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
การให้บริการจัดเก็บกิ่งไม้ใบไม้
เว็บบอร์ดเครือข่าย
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นายสุภาพ พวงสมบัติ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางเนาวรัตน์ ทรงยุติธรรม
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
Responsive image
Responsive image
นางสาวสิริวรรณ แสงเมือง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
Responsive image
นางสัญธญา หลำภักดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงานชำนาญการ
Responsive image
นายภูว ปานสมบัติ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
Responsive image
นายเจษฎา ทองอยู่
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
Responsive image
นางสาวพรวิภา ตั้งถิ่นฐาน
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
Responsive image
นางสาวชนัตพร ฉัตรตระกูล
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
Responsive image
นางสาวจุฑามาศ ปานจู
ผช.นิติกร
Responsive image
นางสิริกร ฟักบาง
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Responsive image
นางนงค์นุช สดชื่น
ผช.เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
Responsive image
นางสาวธัญญา เอี่ยมหน่อ
ผช.นักทรัพยากรบุคคล
Responsive image
นายนิพนธ์ ลับแล
ผช.เจ้าพนักงานเทศกิจ
Responsive image
นายนิพนธ์ สนเจียม
พนักงานขับรถยนต์
Responsive image
ปราณี ทาแจ้
ภารโรง
Responsive image
นายเอนก พจนะเรียน
นักการ
Responsive image
นางสาวพุทธิพร สายสุทธิชัย
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นางสาวเสาวคนธ์ เนียมหอม
คนงาน
Responsive image
นางสาวธมลวรรณ ทับเงิน
ผช.เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว

เทศบาลตำบลกงไกรลาศ

เลขที่ 151/5 หมู่ที่ 2 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลบ้านกร่าง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 64170
โทรศัพท์ : 0-5569-1158/0-5569-1199 โทรสาร : 0-5569-1158  อีเมล์ : admin@kongkrailas.go.th

Powered By kongkrailas.go.th