Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การปฏิบัติงาน
การให้บริการ
ควบคุมภายใน
คู่มือการปฏิบัติงาน
การจัดการองค์ความรู้ KM
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การสรรหาคัดเลือกบุคลากร
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
หลักเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ
ITA
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ทำเนียบหัวหน้าส่วน เทศบาลตำบลกงไกรลาศ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน่วยตรวจสอบภายใน
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
รายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
กฎบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบภายในประจำปี
ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ
คำสั่งแบ่งงานในหน้าที่
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวงมหาดไทย
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือประชาชน
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
งานทะเบียน
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
การให้บริการจัดเก็บกิ่งไม้ใบไม้
เว็บบอร์ดเครือข่าย
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 พันโทสยามรัฐ สุทธรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย​ เข้าตรวจเยี่ยมและเฝ้า​สังเกตการณ์​ การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล​ และนายกเทศมนตรี
Responsive image
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 พันโทสยามรัฐ สุทธรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย​ เข้าตรวจเยี่ยมและเฝ้า​สังเกตการณ์​ การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล​ และนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลกงไกรลาศวันแรกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ยอดผู้สมัคร... นายกเทศมนตรี​ จำนวน 2 คน
1.นายไพทูรย์ ใบไม้
2.นายวันชัย พวงเงิน
ยอดผู้สมัคร..สมาชิกสภาเทศบาลเขตเลือกตั้งที่ 1 จำนวน​ 12​ คน
1.นายปภากร ดีมาก
2.นายไกรสร อินนาค
3.นางจิดาภา สอาด​
4.นายคชา น้อยอินทร์
5.นายประจวบ เสือมั่น
6.นายจารี จันทร์ทันโอ
7.นายวิสุทธิ์ เทียนแดง
8.นายโกศล คชนิล
9.นางฐิติมา ทองมนต์
10.นางสายสมร อำพวัน
11.นายธเนศ สดชื่น
12.นายรัตน์ เทียนแดง
ยอดผู้สมัคร..สมาชิกสภาเทศบาลเขต
เลือกตั้ง​ที่​ 2 จำนวน​ 12​ คน
1.นายไพบูลย์ คำแหง
2.นางแวว ภักดี
3.นายคำรณ สิริพงศ์สถาพร
4.นายละม่อม กิ่งก้าน
5.นายสุรจิน สิงห์โตทอง
6.นายชีพ คำไทย
7.นายสุทิน ลิ้มศิริตระกูล
8.นางปรียา สิงห์โตทอง
9.นายไพฑูรย์ เหลืองสุวรรณ
10.นางกันยารัตน์ ปานทับทิม
11.นายสินธุ์ชัย พงษ์ปรีชา
12.นายทนงค์ สุวรรณศรี
...​28 มีนาคมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี​เทศบาลตำบลกงไกรลาศ
เลือกตั้งท้องถิ่น​ ร่วมกั​นใช้สิทธิ์​ อย่างสุจ​ริตโปร่งใส
         
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 2564