Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การปฏิบัติงาน
การให้บริการ
ควบคุมภายใน
คู่มือการปฏิบัติงาน
การจัดการองค์ความรู้ KM
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ITA
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ทำเนียบหัวหน้าส่วน เทศบาลตำบลกงไกรลาศ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวงมหาดไทย
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือประชาชน
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
งานทะเบียน
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางกำหนดวันออกรับชำระภาษีนอกสถานที่ งานจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลกงไกรลาศ
วันที่ 5 ส.ค. 2563 เวลา 09.30 - 12.00 น. ชุมชนบ้านไร่ บริเวณหน้าบ้าน
นางบุญมี  ทองมนต์ 
วันที่ 6 ส.ค. 2563 เวลา 09.30 - 12.00 น. ชุมชนบ้านนอก บริเวณหน้าบ้าน
นายอำนวย  อัมพวัน
วันที่ 7 ส.ค. 2563 เวลา 09.30 - 12.00 น. ชุมชนบ้านเหนือพัฒนา บริเวณ
หน้าบ้าน นายฉลาด  บุตรมางกูล
วันที่ 10 ส.ค. 2563 เวลา 09.30 - 12.00 น. ชุมชนบ้านใต้ บริเวณหน้าบ้าน
นายบุญส่ง  เนียมหอม
วันที่ 11 ส.ค. 2563 เวลา 09.30 - 12.00 น. ชุมชนราษฎร์อุทิศ บริเวณ
หน้าบ้าน นางแสงเวียน  ตั้งถิ่นฐาน
วันที่ 13 ส.ค. 2563 เวลา 09.30 - 12.00 น. ชุมชนหมู่ 9 บริเวณหน้าบ้าน
นายสุทิน  ลิ้มศิริตระกูล
วันที่ 14 ส.ค. 2563 เวลา 09.30 - 12.00 น. ชุมชนบ้านเหนือกง บริเวณ
หน้าบ้าน นางประคิน  สีนวน
ดาวน์โหลด 1
โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 2563