Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การปฏิบัติงาน
การให้บริการ
ควบคุมภายใน
คู่มือการปฏิบัติงาน
การจัดการองค์ความรู้ KM
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ทำเนียบหัวหน้าส่วน เทศบาลตำบลกงไกรลาศ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
23 พ.ย. 2561 สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561(คำแถลงการณ์)
23 พ.ย. 2561 สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ รายงานประมาณการรายรับ
23 พ.ย. 2561 สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ รายงานประมาณการรายจ่าย(1)
23 พ.ย. 2561 สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ รายงานประมาณการรายจ่าย(2)
23 พ.ย. 2561 สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ แผนงานบริหารงานทั่วไป
23 พ.ย. 2561 สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ แผนงานการศึกษา
23 พ.ย. 2561 สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ แผนงานสาธารณสุข
23 พ.ย. 2561 สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ แผนงานเคหะและชุมชน
23 พ.ย. 2561 สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
23 พ.ย. 2561 สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เทศบาลตำบลกงไกรลาศ

เลขที่ 151/5 หมู่ที่ 2 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลบ้านกร่าง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 64170
โทรศัพท์ : 0-5569-1158,08-6443-2072  โทรสาร : 0-5569-1158  อีเมล์ : admin@kongkrailas.go.th

Powered By kongkrailas.go.th