Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การปฏิบัติงาน
การให้บริการ
ควบคุมภายใน
คู่มือการปฏิบัติงาน
การจัดการองค์ความรู้ KM
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การสรรหาคัดเลือกบุคลากร
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
หลักเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ
ITA
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ทำเนียบหัวหน้าส่วน เทศบาลตำบลกงไกรลาศ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน่วยตรวจสอบภายใน
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
รายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
กฎบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบภายในประจำปี
ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ
คำสั่งแบ่งงานในหน้าที่
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวงมหาดไทย
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือประชาชน
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
งานทะเบียน
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
การให้บริการจัดเก็บกิ่งไม้ใบไม้
เว็บบอร์ดเครือข่าย
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

06 ก.ค. 2555
สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ รางวัลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น ประจำปี 2550

06 ก.ค. 2555
สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์แก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบากดีเด่น ประเภทองค์กร ประจำปี 2551

06 ก.ค. 2555
สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดการบริหารที่ดี ประจำปี 2551

06 ก.ค. 2555
สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ รางวัล หน่วยงานผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่การศึกษาขั้นพื้นฐาน จ.สุโขทัย ประจำปี 2554

06 ก.ค. 2555
สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ รางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2554

06 ก.ค. 2555
สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดการบริหารที่ดี ประจำปี 2554

06 ก.ค. 2555
สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ รางวัลสตรีและครอบครัวดีเด่น ประจำปี 2554

06 ก.ค. 2555
สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ตลาดสดเทศบาลตำบลกงไกรลาศประเภทตลาดขนาดใหญ่ ระดับจังหวัด

06 ก.ค. 2555
สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ รางวัลชมเชย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านศึกษา ประจำปี 2548

06 ก.ค. 2555
สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ รางวัลบุคคลตัวอย่าง สาขาบริหารการปกครองและพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2548

เทศบาลตำบลกงไกรลาศ

เลขที่ 151/5 หมู่ที่ 2 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลบ้านกร่าง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 64170
โทรศัพท์ : 0-5569-1158/0-5569-1199 โทรสาร : 0-5569-1158  อีเมล์ : admin@kongkrailas.go.th

Powered By kongkrailas.go.th