Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การปฏิบัติงาน
การให้บริการ
ควบคุมภายใน
คู่มือการปฏิบัติงาน
การจัดการองค์ความรู้ KM
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ทำเนียบหัวหน้าส่วน เทศบาลตำบลกงไกรลาศ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวงมหาดไทย
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

04 ก.พ. 2563
สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ ตลาดริมยม๒๔๓๗(ตลาดโบราณตำนาน ๓ ช่า)

07 มิ.ย. 2562
สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ แจกเบี้ยยังชีพ..และ..โครงการ คัดแยกขยะ..ผู้สูงอายุ..กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพ..วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562

03 มิ.ย. 2562
สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ กิจกรรมตลาดริมยม ๒๔๓๗ วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562

02 มิ.ย. 2562
สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ เทศบาลตำบลกงไกรลาศร่วมกับสำนักงานพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติสุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร (อพท.4) จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

06 พ.ค. 2562
สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ กิจกรรมตลาดริมยม ๒๔๓๗ วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562

09 เม.ย. 2562
สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ กิจกรรมตลาดริมยม ๒๔๓๗ ประจำเดือนเมษายน 2562

01 เม.ย. 2562
สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ นายชวนินทร์ เพมะ นายกเทศมนตรีตำบลกงไกรลาศ ร่วมงาน และรับโล่ขอบคุณในการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2562 เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมพรรษา 64 พรรษา วันท

04 มี.ค. 2562
สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ การประชุมสภาเทศบาลตำบลกงไกรลาศ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกงไกรลาศ

04 มี.ค. 2562
สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ กิจกรรมตลาดริมย ๒๔๓๗ ในวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562

28 ม.ค. 2562
สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ การประชุมประจำเดือน มกราคม 2562 วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกงไกรลาศ

เทศบาลตำบลกงไกรลาศ

เลขที่ 151/5 หมู่ที่ 2 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลบ้านกร่าง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 64170
โทรศัพท์ : 0-5569-1158/0-5569-1199 โทรสาร : 0-5569-1158  อีเมล์ : admin@kongkrailas.go.th

Powered By kongkrailas.go.th