Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การปฏิบัติงาน
การให้บริการ
ควบคุมภายใน
คู่มือการปฏิบัติงาน
การจัดการองค์ความรู้ KM
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ITA
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ทำเนียบหัวหน้าส่วน เทศบาลตำบลกงไกรลาศ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวงมหาดไทย
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือประชาชน
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
งานทะเบียน
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

14 ส.ค. 2563
สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลกงไกรลาศ พร้อมให้บริการรับชำระภาษีประจำปี 2563 รับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ณ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลกงไกรลาศ และจุดรับบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ชุมชนบ้านเหนือกง วันที่ 14 สิงหาคม 2563

13 ส.ค. 2563
สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลกงไกรลาศ พร้อมให้บริการรับชำระภาษีประจำปี 2563 รับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ณ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลกงไกรลาศ และจุดรับบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ชุมชนหมู่9 วันที่ 13 สิงหาคม 2563

13 ส.ค. 2563
สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ โครงการด้วยรักและห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ 13 สิงหาคม พ.ศ.2563

11 ส.ค. 2563
สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลกงไกรลาศ พร้อมให้บริการรับชำระภาษีประจำปี 2563 รับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ณ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลกงไกรลาศ และจุดรับบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ชุมชนราษฎร์อุทิศ วันที่ 11 สิงหาคม 2563

10 ส.ค. 2563
สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลกงไกรลาศ พร้อมให้บริการรับชำระภาษีประจำปี 2563 รับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ณ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลกงไกรลาศ และจุดรับบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ชุมชนบ้านใต้ วันที่ 10 สิงหาคม 2563

07 ส.ค. 2563
สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลกงไกรลาศ พร้อมให้บริการรับชำระภาษีประจำปี 2563 รับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ณ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลกงไกรลาศ และจุดรับบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ชุมชนบ้านเหนือพัฒนา วันที่ 7 สิงหาคม 2563

06 ส.ค. 2563
สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลกงไกรลาศ พร้อมให้บริการรับชำระภาษีประจำปี 2563 รับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ณ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลกงไกรลาศ และจุดรับบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ชุมชนบ้านนอก วันที่ 6 สิงหาคม 2563

06 ส.ค. 2563
สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ โครงการด้วยรักและห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ 6 สิงหาคม พ.ศ.2563

05 ส.ค. 2563
สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลกงไกรลาศ พร้อมให้บริการรับชำระภาษีประจำปี 2563 รับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ณ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลกงไกรลาศ และจุดรับบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ชุมชนบ้านไร่ วันที่ 5 สิงหาคม 2563

03 ส.ค. 2563
สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ จดหมายข่าวกิจกรรมเทศบาลประจำเดือนกรกฎาคม

เทศบาลตำบลกงไกรลาศ

เลขที่ 151/5 หมู่ที่ 2 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลบ้านกร่าง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 64170
โทรศัพท์ : 0-5569-1158/0-5569-1199 โทรสาร : 0-5569-1158  อีเมล์ : admin@kongkrailas.go.th

Powered By kongkrailas.go.th