Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การปฏิบัติงาน
การให้บริการ
ควบคุมภายใน
คู่มือการปฏิบัติงาน
การจัดการองค์ความรู้ KM
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
สภา
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ทำเนียบหัวหน้าส่วน เทศบาลตำบลกงไกรลาศ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
18 ต.ค. 2562 สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
16 ต.ค. 2562 สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ การประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562"
01 ต.ค. 2562 สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
10 ก.ย. 2562 สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอย ๑๑ ชุมชนบ้านใต้
29 ส.ค. 2562 สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนและลานตลาดสด-แอสฟัลต์คอนกรีต-ผสมยางพารา
29 ส.ค. 2562 สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนนรานุกูลกิจแอสฟัลต์คอนกรีต-ผสมยางพารา
29 ส.ค. 2562 สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการวัสดุการศึกษาสื่อการเรียน การสอน และหรือ เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กของสูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกงไกรลาศ
26 ส.ค. 2562 สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562(เพิ่มเติม)
26 ส.ค. 2562 สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ 19.ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบเสียงไร้สายในเขตเทศบาลตำบลกงไกรลาศ จำนวน 15 จุด
26 ส.ค. 2562 สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกอ่สร้างหอกระจายข่าวชุมชนบ้านใต้

เทศบาลตำบลกงไกรลาศ

เลขที่ 151/5 หมู่ที่ 2 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลบ้านกร่าง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 64170
โทรศัพท์ : 0-5569-1158/0-5569-1199 โทรสาร : 0-5569-1158  อีเมล์ : admin@kongkrailas.go.th

Powered By kongkrailas.go.th Facebook:
https://www.facebook.com/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A8-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2-165866203604684/