Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ทำเนียบหัวหน้าส่วน เทศบาลตำบลกงไกรลาศ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ

     โครงสร้างการบริหารงานเทศบาล ประกอบด้วย 7 หน่วยงานคือ สำนักปลัดเทศบาล , กองคลัง , กองช่าง , กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม , กองการศึกษา , กองสวัสดิการสังคม และหน่วยตรวจสอบภายใน โดยการบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายตามนโนบายของฝ่ายบริหาร เป็นหน้าที่ของพนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง โดยมีปลัดเทศบาล เป็นหัวหน้าบังคับบัญชา

สำนักปลัดเทศบาลตำบลกงไกรลาศ
     มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ ราชการทั่วไปของเทศบาลและราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือสวนราชการใดในเทศบาโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตาม นโยบาย แนวทาง และแผนปฏิบัติราชการของเทศบาล
  
หน่วยงานในความรับผิดชอบ 
     - งานธุรการ 
     - งานการเจ้าหน้าที่ 
     - งานทะเบียนราษฎร และบัตรประชาชน 
     - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     - งานนิติการ 
     - งานวิชาการและแผนงาน 
     - งานประชาสัมพันธ์ 
     - งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง 
  
กองคลัง 
     มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับงานคลัง การเงิน การบัญชี การพัสดุ การจัดเก็บรายได้ของเทศบาล การรวบรวมข้อมูลสถิติแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน การตรวจสอบ การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาทรัพย์สินที่มีค่าแทนตัวเงิน และการปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
หน่วยงานในความรับผิดชอบ 
     - งานธุรการ 
     - งานผลประโยชน์ 
     - งานการเงินและบัญชี 
     - งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน 
     - งานพัฒนารายได้ 
     - งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
  
กองช่าง
     มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบออกแบบการจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง การควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล งานสาธารณูปโภค งานไฟฟ้า สวนสาธารณะ หรืองานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
  
หน่วยงานในความรับผิดชอบ 
     - งานธุรการ 
     - งานสาธารณูปโภค 
     - งานวิศวกรรม 
     - งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ 
     - งานสวนสาธารณะ 
  
กองการศึกษา
     มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการบริหารการศึกษาและวิชาการให้การศึกษาแก่เด็กในเขตเทศบาลทั้งระดับวัยเรียน วัยบังคับที่อยู่ในเกณฑ์บังคับ งานเกี่ยวกับศาสนา งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น ตลอดจนงานกีฬาและกิจกรรมนันทนาการของเยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาล
  
หน่วยงานในความรับผิดชอบ 
     - งานธุรการ 
     - งานบริหารการศึกษา 
     - งานประเพณีศาสนาและวัฒนธรรม 
     - งานโรงเรียนและการศึกษาประถมวัย 
     - งานกีฬาและนันทนาการ 
   
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
     มีหน้าที่เกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชน สงเริมสุขภาพและอนามัย งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านสาธารณสุข ตลอดจนงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  
หน่วยงานในความรับผิดชอบ 
     - งานธุรการ 
     - งานสุขาภิบาลและ อนามัยสิ่งแวดล้อม 
     - งานป้องกันและควบคุมโรคติต่อ 
     - งานรักษาความสะอาด 
  
กองสวัสดิการสังคม
     เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับระบบการจัดบริการสังคม เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคม การสังคมสังเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน รวมทั้งการส่งเสริมความมั่นคงทางสังคม เพื่อให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้ในระดับมาตรฐาน โดยบริการดังกล่าวจะต้องตอบสนองความต้องการพื้นฐานของประชาชนให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
   
หน่วยงานในความรับผิดชอบ 
     - งานธุรการ 
     - งานพัฒนาชุมชน


เทศบาลตำบลกงไกรลาศ

เลขที่ 151/5 หมู่ที่ 2 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลบ้านกร่าง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 64170
โทรศัพท์ : 0-5569-1158,08-6443-2072  โทรสาร : 0-5569-1158  อีเมล์ : admin@kongkrailas.go.th

Powered By kongkrailas.go.th