Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การปฏิบัติงาน
การให้บริการ
ควบคุมภายใน
คู่มือการปฏิบัติงาน
การจัดการองค์ความรู้ KM
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การสรรหาคัดเลือกบุคลากร
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
หลักเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ
ITA
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ทำเนียบหัวหน้าส่วน เทศบาลตำบลกงไกรลาศ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน่วยตรวจสอบภายใน
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
รายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
กฎบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบภายในประจำปี
ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ
คำสั่งแบ่งงานในหน้าที่
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวงมหาดไทย
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือประชาชน
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
งานทะเบียน
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
การให้บริการจัดเก็บกิ่งไม้ใบไม้
เว็บบอร์ดเครือข่าย
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างส่วนราชการ


     เทศบาลตำบลกงไกรลาศ กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งเป็นเทศบาลประเภทสามัญ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
                   ๑. ตำแหน่งปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น) เลขที่ตำแหน่ง ๖๕-๒-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๑ เป็นตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับกลาง
                   ๒. ตำแหน่งรองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น) เลขที่ตำแหน่ง ๖๕-๒-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๒ เป็นตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับกลาง
                   ๓. กำหนดส่วนราชการเพื่อรับรองอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล  กฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกฎหมายอื่นที่กำหนดอำนาจหน้าที่ให้แก่เทศบาล โดยมีการแบ่งส่วนราชการ ดังนี้
                             ๓.๑ สำนักปลัดเทศบาล
          ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป) เลขที่ตำแหน่ง
๖๕-๒-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๑ เป็นตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น รับผิดชอบงาน และมีการแบ่งส่วนราชการภายใน จำนวน ๑ ฝ่าย มีอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการภายในดังนี้ 
 1. ๑) งานการเจ้าหน้าที่
  ๒) งานทะเบียนราษฎร์และบัตร
  ๓) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  ๔) งานวิชาการและแผนงาน
  ๕) งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
  ๖) งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
          ฝ่ายธุรการ (นักบริหารงานทั่วไป) เลขที่ตำแหน่ง ๖๕-๒-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๒
เป็นตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น รับผิดชอบงาน ประกอบด้วย
 1. ๑) งานธุรการ
  ๒) งานนิติการ
  ๓) งานประชาสัมพันธ์
                    สำนักปลัดเทศบาล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลและราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะรวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติ ราชการของเทศบาล และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาพนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักปลัดเทศบาล
                             ๓.๒ กองคลัง
                              ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง) เลขที่ตำแหน่ง
๖๕-๒-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๑ เป็นตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับกลาง รับผิดชอบงาน ประกอบด้วย
 1. ๑) งานธุรการ
  ๒) งานการเงินและบัญชี
  ๓) งานพัสดุและทรัพย์สิน
  ๔) งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
  ๕) งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
          กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน  และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ  บำนาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน  ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาล และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีผู้อำนวยการกองคลังเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาพนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง และรับผิดชอบการปฏิบัติราชการของกองคลัง
                              ๓.๓ กองช่าง
                   ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง) เลขที่ตำแหน่ง
๖๕-๒-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑ เป็นตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น รับผิดชอบงาน ประกอบด้วย
 1. ๑) งานธุรการ
  ๒) งานสาธารณูปโภค
  ๓) งานผังเมือง
  ๔) งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
                    กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำทางด้านวิศวกรรม  การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบการตรวจสอบ งานควบคุมอาคาร ตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง  งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมงานเครื่องจักรกล การควบคุม    การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงานเก็บรักษาการเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่   น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีผู้อำนวยการกองช่าง เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาพนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองช่าง
                      ๓.๔  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
                   ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  เลขที่ตำแหน่ง ๖๕-๒-๐๖-๒๑๐๔-๐๐๑ เป็นตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น รับผิดชอบงาน ประกอบด้วย
 1. ๑) งานธุรการ
  ๒) งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
  ๓) งานรักษาความสะอาด
          กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชน ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย การป้องกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และงานอื่น ๆ เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข  งานสัตวแพทย์ งานด้านการรักษาพยาบาลในเบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์บริการสาธารณสุข งานทันตสาธารณสุข  และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาพนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
                     ๓.๕ กองการศึกษา
                   ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานศึกษา)  เลขที่ตำแหน่ง
๖๕-๒-๐๘-๒๑๐๗-๐๐๑ เป็นตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น รับผิดชอบงาน และมีการแบ่งส่วนราชการภายใน จำนวน ๑ ฝ่าย มีอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการภายในดังนี้ 
 1. ๑) งานธุรการ
                             ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  (นักบริหารงานงานศึกษา)
เลขที่ตำแหน่ง ๖๕-๒-๐๘-๒๑๐๗-๐๐๒ เป็นตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น รับผิดชอบงาน ประกอบด้วยรับผิดชอบงาน ประกอบด้วย
 1. ๑) งานงานกีฬาและนันทนาการ
  ๒) งานประเพณี  ศาสนาและวัฒนธรรม  
  ๓) งานโรงเรียนและการศึกษาปฐมวัย
          กองการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและพัฒนาการศึกษา   ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา โดยให้มีงานธุรการ งานประเพณีศาสนาและวัฒนธรรม งานโรงเรียนและการศึกษาปฐมวัย และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย   โดยมีผู้อำนวยการกองการศึกษาเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาพนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้าง และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองการศึกษา
                    ๓.๖ กองสวัสดิการสังคม
                              ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม) เลขที่ตำแหน่ง ๖๕-๒-๑๑-๒๑๐๕-๐๐๑ เป็นตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับกลาง รับผิดชอบงาน ประกอบด้วย
 1. ๑) งานธุรการ
  ๒) งานพัฒนาชุมชน
          กองสวัสดิการสังคม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่นและชุมชนแออัด การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น และงานสาธารณะ การให้คำปรึกษาแนะนำ  หรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาพนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้าง และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองสวัสดิการสังคม
                    ๓.๗ หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการตรวจสอบบัญชี เอกสารการเบิกจ่าย เอกสารการรับเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา งานตรวจสอบทรัพย์สินและการทำประโยชน์จากทรัพย์สินเทศบาลและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยมีหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของหน่วยตรวจสอบภายใน


เทศบาลตำบลกงไกรลาศ

เลขที่ 151/5 หมู่ที่ 2 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลบ้านกร่าง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 64170
โทรศัพท์ : 0-5569-1158/0-5569-1199 โทรสาร : 0-5569-1158  อีเมล์ : admin@kongkrailas.go.th

Powered By kongkrailas.go.th