Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การปฏิบัติงาน
การให้บริการ
ควบคุมภายใน
คู่มือการปฏิบัติงาน
การจัดการองค์ความรู้ KM
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การสรรหาคัดเลือกบุคลากร
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
หลักเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ
ITA
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ทำเนียบหัวหน้าส่วน เทศบาลตำบลกงไกรลาศ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน่วยตรวจสอบภายใน
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
รายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
กฎบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบภายในประจำปี
ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ
คำสั่งแบ่งงานในหน้าที่
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวงมหาดไทย
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือประชาชน
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
งานทะเบียน
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
การให้บริการจัดเก็บกิ่งไม้ใบไม้
เว็บบอร์ดเครือข่าย
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ  
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้
     1.1 การปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตรกรรม
     1.2 การก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
     1.3 การพัฒนาปรับปรุงระบบการจราจร
   
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน    
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้
     2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ การเพิ่มรายได้ และการมีงานทำ
     2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ชุมชน
    
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้
     3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา ทุกรูปแบบ
     3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
     
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้
     4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการกีฬา นันทนาการ ให้แก่ประชาชน
     4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการสาธารณสุขอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
     4.3 ส่งเสริมและพัฒนาระบบสวัสดิการแก่ประชาชน
     4.4 ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน และสังคม
     4.5 สร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว
   
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้
     5.1 การบริหารจัดการและอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     5.2 พัฒนาและปรับปรุงระบบกำจัดขยะมูลฝอย
     5.3 พัฒนาและปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย
    
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้
     6.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และมีส่วนร่วมทางการเมืองในทุกระดับ
     6.2 พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ บุคลากรและการบริการประชาชน
     6.3 ส่งเสริมให้มีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     6.4 ส่งเสริมกิจการเทศพาณิชย์เทศบาลตำบลกงไกรลาศ

เลขที่ 151/5 หมู่ที่ 2 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลบ้านกร่าง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 64170
โทรศัพท์ : 0-5569-1158/0-5569-1199 โทรสาร : 0-5569-1158  อีเมล์ : admin@kongkrailas.go.th

Powered By kongkrailas.go.th