Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การปฏิบัติงาน
การให้บริการ
ควบคุมภายใน
คู่มือการปฏิบัติงาน
การจัดการองค์ความรู้ KM
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การสรรหาคัดเลือกบุคลากร
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
หลักเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ
ITA
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ทำเนียบหัวหน้าส่วน เทศบาลตำบลกงไกรลาศ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน่วยตรวจสอบภายใน
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
รายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
กฎบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบภายในประจำปี
ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ
คำสั่งแบ่งงานในหน้าที่
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวงมหาดไทย
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือประชาชน
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
งานทะเบียน
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
การให้บริการจัดเก็บกิ่งไม้ใบไม้
เว็บบอร์ดเครือข่าย
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพการบริการพื้นฐาน

 การคมนาคม
     1. สภาพถนน ชุมชนเทศบาลตำบลกงไกรลาศสามารถติดต่อระหว่างชุมชนได้สะดวก โดยมีเส้นทางคมนาคมสายสำคัญ ดังนี้
          - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (ถนนสิงหวัฒน์) เป็นเส้นทางที่เริ่มจากจังหวัดตากพาดผ่าน อำเภอบ้านด่านลานหอย อำเภอเมือง และอำเภอกงไกรลาศ ของจังหวัดสุโขทัยเข้าสู่จังหวัดพิษณุโลก โดยผ่านตอนเหนือของชุมชนเทศบาลตำบลกงไกรลาศในแนวตะวันตก – ตะวันออก สภาพถนนเป็นถนนลาดยาง 
          - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1055 (ถนนนรานุกูลกิจ) เป็นเส้นทางที่แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ไปยังบ้านหนองตูม ผ่านตอนกลางของ ชุมชนเทศบาลตำบลกงไกรลาศในแนวเหนือ – ใต้ สภาพถนนเป็นถนนลาดยาง   
          - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1057 เป็นเส้นทางที่แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (กงไกรลาศ – คลองวังมะขาม) สภาพถนนที่ผ่านชุมชนเป็นถนนลาดยาง
          -  ถนนสายบ้านกร่าง – ดงเดือย เป็นถนนที่แยกจากถนนนรานุกูลกิจไปทางตะวันออก สภาพถนนเป็นถนนลาดยาง สภาพถนนโดยส่วนใหญ่พื้นผิวจราจรบนถนนสายหลักอยู่ในสภาพค่อนข้างดี
     อุบัติเหตุ เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (ถนนสิงหวัฒน์) ซึ่งผ่านทางตอนเหนือของชุมชนเป็นเส้นทางที่รถใช้ความเร็วสูง ในช่วงที่ผ่านชุมชน เป็นทางโค้งและมี สี่แยกที่ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย
    
     2. การจัดการขนส่งมวลชน ปัจจุบันเทศบาลตำบลกงไกรลาศยังไม่มีสถานที่หยุดจอดรับ-ส่งผู้โดยสารผู้โดยสารอาศัยศาลาที่พักผู้โดยสารริมทางหลวงหมายเลข 12 และบริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลกงไกรลาศ มีรถโดยสารประจำทางที่ให้บริการได้แก่ รถโดยสารระหว่างจังหวัดของบริษัท ขนส่ง จำกัด บริษัท สุโขทัยธานี จำกัด และ บริษัท กงไกรลาศบริการเดินรถ จำกัด ซึ่งเป็นรถโดยสารในจังหวัดเป็นรถสองแถวระหว่างจังหวัดสุโขทัยกับอำเภอกงไกรลาศ และระหว่างจังหวัดพิษณุโลกกับอำเภอกงไกรลาศ นอกจากนี้ยังมีรถโดยสารผ่านจังหวัดที่ผ่านเทศบาลตำบลกงไกรลาศอีกหลายเส้นทาง เช่น สายที่ 128 (พิษณุโลก – แม่สอด) สายที่ 132 (พิษณุโลก – เชียงใหม่) สายที่ 133 (พิษณุโลก – ลำปาง) สายที่ 135 (แพร่ – พิษณุโลก) สายที่ 155 (พิษณุโลก – เชียงใหม่) สายที่ 171 (พิษณุโลก – เถิน) สายที่ 175 (ขอนแก่น – เชียงใหม่) สายที่ 622 (พิษณุโลก – เชียงราย)
     สำหรับพื้นที่ภายในเขตเทศบาลตำบลกงไกรลาศ มีรถสองแถวและรถจักรยานยนต์รับจ้างให้บริการทั่วไปภายในชุมชนและบริเวณตำบลโดยรอบ
   
การประปา  
     1 จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา 1,709 ครัวเรือน
     2 หน่วยงาน การประปาส่วนภูมิภาค
   
การไฟฟ้า 
     1 จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า 1,709 ครัวเรือน
     2 พื้นที่ที่ได้รับบริการไฟฟ้า ร้อยละ 99 ของพื้นที่ทั้งหมด
     3  ไฟฟ้าสาธารณะ -
    
การสื่อสาร
     1 จำนวนโทรศัพท์ส่วนบุคคลในพื้นที่ -  เลขหมาย
     2 จำนวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที่  - เลขหมาย
     3 จำนวนชุมสายโทรศัพท์ในเขตพื้นที่ 1 แห่ง
     4 ที่ทำการไปรษณีย์ 1 แห่ง
     5 ระบบเสียงตามสาย/หอกระจายข่าวในพื้นที่ให้บริการครอบคลุม ร้อยละ 90  
     6 หน่วยงานที่มีข่ายวิทยุสื่อสารในพื้นที่
          - ที่ทำการปกครองอำเภอกงไกรลาศ
          - เทศบาลตำบลกงไกรลาศ
          - สถานีตำรวจภูธรอำเภอกงไกรลาศ 
     
ลักษณะการใช้ที่ดิน
     - พื้นที่พักอาศัย
     - พื้นที่เกษตรกรรม
     - พื้นที่พาณิชยกรรม
     - พื้นที่อุตสาหกรรม
     - พื้นที่ตั้งหน่วยงานของรัฐ
     - พื้นที่ตั้งสถานศึกษา
     - สวนสาธารณะ/นันทนาการ
     - พื้นที่ว่าง
312 ไร่
3,369 ไร่
16.25 ไร่
1.25 ไร่
31.87 ไร่
47.50 ไร่
17 ไร่
70 ไร่


เทศบาลตำบลกงไกรลาศ

เลขที่ 151/5 หมู่ที่ 2 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลบ้านกร่าง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 64170
โทรศัพท์ : 0-5569-1158/0-5569-1199 โทรสาร : 0-5569-1158  อีเมล์ : admin@kongkrailas.go.th

Powered By kongkrailas.go.th