Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ทำเนียบหัวหน้าส่วน เทศบาลตำบลกงไกรลาศ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม

จำนวนประชากร
     ตารางที่ 1 : แสดงข้อมูลจำนวนประชากร จำแนกตามหมู่บ้าน (ข้อมูล ณ เดือน เมษายน 2554)
หมู่บ้าน ตำบล จำนวนประชากร รวม จำนวนครัวเรือน(หลัง)
ชาย หญิง
หมู่ที่ 1 ป่าแฝก 25 31 56 22
หมู่ที่ 1 บ้านกร่าง 457 475 932 285
หมู่ที่ 2 บ้านกร่าง 912 917 1,829 853
หมู่ที่ 9 กง 356 446 802 260
หมู่ที่ 10 กง 400 448 848 289
รวม   2,150 2,317 4,467 1,709

ชุมชน 7 ชุมชน    
     1. ชุมชนบ้านไร่
     2. ชุมชนบ้านนอก
     3. ชุมชนบ้านเหนือพัฒนา
     4. ชุมชนบ้านใต้
     5. ชุมชนหมู่ 9
     6. ชุมชนราษฎร์อุทิศ
     7. ชุมชนบ้านเหนือ(กง)
   
กลุ่มออมทรัพย์ 7 กลุ่ม
     1. กลุ่มบ้านไร่
     2. กลุ่มบ้านนอก
     3. กลุ่มบ้านเหนือพัฒนา
     4. กลุ่มบ้านใต้
     5. กลุ่มหมู่ 9
     6. กลุ่มราษฎร์อุทิศ
     7. กลุ่มบ้านเหนือ(กง)
   
กลุ่มอาชีพ 12 กลุ่ม
     1. กลุ่มอาชีพทำน้ำดื่ม
     2. กลุ่มผลิตข้าวกล้องและข้าวขาว
     3. กลุ่มผลิตดอกไม้จันทน์
     4. กลุ่มอาชีพเพาะเห็ดโคนญี่ปุ่น
     5. กลุ่มอาชีพนักร้อง - นักเต้น
     6. กลุ่มอาชีพชกมวยไทย
     7. กลุ่มอาชีพบดน้ำพริกแกง
     8. กลุ่มน้ำส้มเกล็ดหิมะเพื่อสุขภาพ
     9. กลุ่มอาชีพดนตรีสากล
     10. กลุ่มอาชีพถักผ้าเช็ดเท้า
     11. กลุ่มอาชีพเย็บผ้ารม
     12. กลุ่มอาชีพล่องแพ
     
การศึกษา
     ตารางที่ 3 : แสดงจำนวนครู – นักเรียนในเขตเทศบาลตำบลกงไกรลาศ (ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม 2554)
ที่ ชื่อสถานศึกษา จำนวนนักเรียนระดับ
ก่อนระถมศึกษา
จำนวนนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา
จำนวนนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา
จำนวนครู
1 ร.ร.บ้านกงราษฎร์อุทิศ 71 143 112 19
2 ร.ร.อนุบาลกงไกรลาศ 23 70 - 6
3 ศูนย์เด็กเล็กวัดบ้านกร่าง 129 - - 9
4 ศูนย์เด็กเล็กวัดกงไกรลาศ 45 - - 3
  รวม 268 213 112 37
 
ศาสนาและวัฒนธรรม
     - ผู้นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 98.0 
     - ผู้นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 1.0 
     - ผู้นับถือศาสนาคริสต์ - 
     - ผู้นับถือศาสนาอื่น ร้อยละ 1.0 
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
     - วัด / สำนักสงฆ์ ร้อยละ 2 
     - มัสยิด - 
     - ศาลเจ้า ร้อยละ 1 
     - โบสถ์ - 
                        
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
     ประเพณีเพ็ญเดือน 3
     ประเพณีเพ็ญเดือน 4
     ประเพณีแข่งขันเรือพายประจำปี
     ประเพณีลอยกระทง
เดือน
กุมภาพันธ์
มีนาคม
ตุลาคม
พฤศจิกายน
สิงศักดิ์สิทธ์ที่สำคัญ
     - หลวงพ่อโตวิหารลอย วัดกงไกรลาศ อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย  
     - หลวงพ่ออุย วัดบ้านกร่าง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย  
     - พระครูไกรลาศสมานคุณ (หลวงพ่อย่น) วัดกงไกรลาศ อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย


เทศบาลตำบลกงไกรลาศ

เลขที่ 151/5 หมู่ที่ 2 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลบ้านกร่าง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 64170
โทรศัพท์ : 0-5569-1158,08-6443-2072  โทรสาร : 0-5569-1158  อีเมล์ : admin@kongkrailas.go.th

Powered By kongkrailas.go.th