Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การปฏิบัติงาน
การให้บริการ
ควบคุมภายใน
คู่มือการปฏิบัติงาน
การจัดการองค์ความรู้ KM
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การสรรหาคัดเลือกบุคลากร
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
หลักเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ
ITA
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ทำเนียบหัวหน้าส่วน เทศบาลตำบลกงไกรลาศ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน่วยตรวจสอบภายใน
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
รายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
กฎบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบภายในประจำปี
ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ
คำสั่งแบ่งงานในหน้าที่
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวงมหาดไทย
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือประชาชน
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
งานทะเบียน
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
การให้บริการจัดเก็บกิ่งไม้ใบไม้
เว็บบอร์ดเครือข่าย
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม

จำนวนประชากร
     ตารางที่ 1 : แสดงข้อมูลจำนวนประชากร จำแนกตามหมู่บ้าน (ข้อมูล ณ เดือน เมษายน 2554)
หมู่บ้าน ตำบล จำนวนประชากร รวม จำนวนครัวเรือน(หลัง)
ชาย หญิง
หมู่ที่ 1 ป่าแฝก 25 31 56 22
หมู่ที่ 1 บ้านกร่าง 457 475 932 285
หมู่ที่ 2 บ้านกร่าง 912 917 1,829 853
หมู่ที่ 9 กง 356 446 802 260
หมู่ที่ 10 กง 400 448 848 289
รวม   2,150 2,317 4,467 1,709

ชุมชน 7 ชุมชน    
     1. ชุมชนบ้านไร่
     2. ชุมชนบ้านนอก
     3. ชุมชนบ้านเหนือพัฒนา
     4. ชุมชนบ้านใต้
     5. ชุมชนหมู่ 9
     6. ชุมชนราษฎร์อุทิศ
     7. ชุมชนบ้านเหนือ(กง)
   
กลุ่มออมทรัพย์ 7 กลุ่ม
     1. กลุ่มบ้านไร่
     2. กลุ่มบ้านนอก
     3. กลุ่มบ้านเหนือพัฒนา
     4. กลุ่มบ้านใต้
     5. กลุ่มหมู่ 9
     6. กลุ่มราษฎร์อุทิศ
     7. กลุ่มบ้านเหนือ(กง)
   
กลุ่มอาชีพ 12 กลุ่ม
     1. กลุ่มอาชีพทำน้ำดื่ม
     2. กลุ่มผลิตข้าวกล้องและข้าวขาว
     3. กลุ่มผลิตดอกไม้จันทน์
     4. กลุ่มอาชีพเพาะเห็ดโคนญี่ปุ่น
     5. กลุ่มอาชีพนักร้อง - นักเต้น
     6. กลุ่มอาชีพชกมวยไทย
     7. กลุ่มอาชีพบดน้ำพริกแกง
     8. กลุ่มน้ำส้มเกล็ดหิมะเพื่อสุขภาพ
     9. กลุ่มอาชีพดนตรีสากล
     10. กลุ่มอาชีพถักผ้าเช็ดเท้า
     11. กลุ่มอาชีพเย็บผ้ารม
     12. กลุ่มอาชีพล่องแพ
     
การศึกษา
     ตารางที่ 3 : แสดงจำนวนครู – นักเรียนในเขตเทศบาลตำบลกงไกรลาศ (ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม 2554)
ที่ ชื่อสถานศึกษา จำนวนนักเรียนระดับ
ก่อนระถมศึกษา
จำนวนนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา
จำนวนนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา
จำนวนครู
1 ร.ร.บ้านกงราษฎร์อุทิศ 71 143 112 19
2 ร.ร.อนุบาลกงไกรลาศ 23 70 - 6
3 ศูนย์เด็กเล็กวัดบ้านกร่าง 129 - - 9
4 ศูนย์เด็กเล็กวัดกงไกรลาศ 45 - - 3
  รวม 268 213 112 37
 
ศาสนาและวัฒนธรรม
     - ผู้นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 98.0 
     - ผู้นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 1.0 
     - ผู้นับถือศาสนาคริสต์ - 
     - ผู้นับถือศาสนาอื่น ร้อยละ 1.0 
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
     - วัด / สำนักสงฆ์ ร้อยละ 2 
     - มัสยิด - 
     - ศาลเจ้า ร้อยละ 1 
     - โบสถ์ - 
                        
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
     ประเพณีเพ็ญเดือน 3
     ประเพณีเพ็ญเดือน 4
     ประเพณีแข่งขันเรือพายประจำปี
     ประเพณีลอยกระทง
เดือน
กุมภาพันธ์
มีนาคม
ตุลาคม
พฤศจิกายน
สิงศักดิ์สิทธ์ที่สำคัญ
     - หลวงพ่อโตวิหารลอย วัดกงไกรลาศ อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย  
     - หลวงพ่ออุย วัดบ้านกร่าง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย  
     - พระครูไกรลาศสมานคุณ (หลวงพ่อย่น) วัดกงไกรลาศ อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย


เทศบาลตำบลกงไกรลาศ

เลขที่ 151/5 หมู่ที่ 2 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลบ้านกร่าง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 64170
โทรศัพท์ : 0-5569-1158/0-5569-1199 โทรสาร : 0-5569-1158  อีเมล์ : admin@kongkrailas.go.th

Powered By kongkrailas.go.th