Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การปฏิบัติงาน
การให้บริการ
ควบคุมภายใน
คู่มือการปฏิบัติงาน
การจัดการองค์ความรู้ KM
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การสรรหาคัดเลือกบุคลากร
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
หลักเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ
ITA
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ทำเนียบหัวหน้าส่วน เทศบาลตำบลกงไกรลาศ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน่วยตรวจสอบภายใน
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
รายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
กฎบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบภายในประจำปี
ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ
คำสั่งแบ่งงานในหน้าที่
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวงมหาดไทย
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือประชาชน
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
งานทะเบียน
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
การให้บริการจัดเก็บกิ่งไม้ใบไม้
เว็บบอร์ดเครือข่าย
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป

ลักษณะที่ตั้ง 
     เทศบาลตำบลกงไกรลาศ ตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของอำเภอกงไกรลาศ ห่างจากอำเภอ เมืองสุโขทัยไปทางทิศ  
     ตะวันออก เป็นระยะทางประมาณ 23 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ( ถนนสิงหวัฒน์) 
     ด้านเหนือ ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ในแนวเส้นตั้งฉาก จากหลัก กม. ที่ 19.850 ของถนนสิงหวัฒน์ ไปทางทิศเหนือ 500 เมตร จากหลักเขตที่ 1 เป็นเส้นขนานกับฟากเหนือของถนน สิงหวัฒน์ไปทางทิศตะวันออกเป็นระยะ 2,000 เมตร ซึ่งเป็นหลักเขตที่ 2 
     ด้านตะวันออก จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นตั้งฉากกับเส้นหลักเขตที่ 1 และหลักเขตที่ 2 ไปทางทิศใต้ ถึงจุดซึ่งอยู่ห่างจากฟากใต้ของถนนสิงหวัฒน์ ไปทางทิศใต้ 500 เมตร ซึ่งเป็นหลักเขตที่ 3 จากหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นขนานกับฟากใต้ของถนนสิงหวัฒน์ ไปทางทิศตะวันตกเป็นระยะ 500 เมตร ซึ่งเป็นหลักเขตที่ 4 จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นขนานกับฟากตะวันออกของทางหลวงสายตำบลกง – ตำบลบ้านกร่างไปทางทิศใต้ถึงฝั่งเหนือของลำน้ำยม ซึ่งเป็นหลักเขตที่ 5 
     ด้านใต้ จากหลักเขตที่ 5 เลียบตามฝั่งเหนือของลำน้ำยม ไปทางทิศตะวันตกถึงจุดซึ่งอยู่ ห่างจากฟากตะวันตกของทางหลวงสายตำบลกง – ตำบลบ้านกร่าง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 600 เมตร ซึ่งเป็นหลักเขตที่ 6 
     ด้านตะวันตก จากหลักเขตที่ 6 เป็นเส้นขนานกับฟากตะวันตกของทางหลวงสายตำบลกง – ตำบลบ้านกร่าง ไปทางทิศเหนือเป็นระยะ 2,650 เมตร ซึ่งเป็นหลักเขตที่ 7 จากหลักเขตที่ 7 เป็นเส้นขนานกับฟากใต้ของถนนสิงหวัฒน์ไปทางทิศตะวันตก เป็นระยะ 500 เมตร ซึ่งเป็นหลักเขตที่ 8 จากหลักเขตที่ 8 เป็นเส้นตรงไปทางทิศเหนือจนบรรจบกับหลักเขตที่ 1 
  
จำนวนพื้นที่/อาณาเขต
     เทศบาลตำบลกงไกรลาศ มีพื้นที่ประมาณ 4.75 ตารางกิโลเมตร และมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
เขตพื้นที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก
เขตพื้นที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลกง
เขตพื้นที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลดงเดือย
เขตพื้นที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลกง

สภาพภูมิประเทศ
     เทศบาลตำบลกงไกรลาศ ตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำยม โดยมีแม่น้ำยมไหลผ่านทางตอนใต้ เนื่องจากเป็นพื้นที่ราบลุ่ม ทำให้มีน้ำท่วมขังเมื่อถึงฤดูน้ำหลาก บริเวณชุมชนมีถนนสายหลักผ่าน ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (ถนนสิงหวัฒน์) เข้าสู่เทศบาลบริเวณตอนเหนือของชุมชนในแนวตะวันออก – ตะวันตกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1057 เข้าสู่ชุมชนทางด้านเหนือ เป็นเส้นทางที่เชื่อมระหว่างอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก กับอำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1055 ( ถนนนรานุกูลกิจ) เป็นเส้นทางที่เชื่อมระหว่างอำเภอกงไกรลาศกับอำเภอคีรีมาศ โดยจะผ่านตอนกลางของชุมชน จากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ลงไปทางทิศใต้เข้าสู่อำเภอคีรีมาศ
   
การปกครองและการบริหาร
     เขตการปกครองของเทศบาลตำบลกงไกรลาศ ครอบคลุมพื้นที่ 3 ตำบล 4 หมู่บ้าน ได้แก่ 
     - ตำบลบ้านกร่าง หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 2 (แบบเต็มทั้งหมู่บ้าน) 
     - ตำบลกง หมู่ที่ 9 (แบบเต็มทั้งหมู่บ้าน) และ หมู่ที่ 10 (บางส่วน) 
     - ตำบลป่าแฝก หมู่ที่ 1 (บางส่วน)
     - จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลกงไกรลาศ เต็มทั้งหมู่บ้าน มี 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกร่าง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกร่าง และหมู่ที่ 9 ตำบลกง
     - จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลกงไกรลาศ เต็มบางส่วนมี 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 ตำบลป่าแฝก และหมู่ที่ 10 ตำบลกง


เทศบาลตำบลกงไกรลาศ

เลขที่ 151/5 หมู่ที่ 2 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลบ้านกร่าง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 64170
โทรศัพท์ : 0-5569-1158/0-5569-1199 โทรสาร : 0-5569-1158  อีเมล์ : admin@kongkrailas.go.th

Powered By kongkrailas.go.th